Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Бібліотека

Бібліотека є самостійним структурним підрозділом інституту та підпорядкована першому заступнику директора.
Бібліотека має окреме спеціалізоване, комфортне приміщення:
– читальний зал, площею 163 кв. м., має 60 робочих місць;
– службове приміщення бібліотеки, площею 124 кв. м., розраховано на
70 000 примірників книжкового фонду.
Основними завданнями бібліотеки є бібліотечно-бібліографічне, інформаційно-аналітичне та методично-консультативне забезпечення навчального процесу слухачів, студентів, аспірантів та докторантів, науково-дослідної та навчально-методичної роботи в інституті. Виконання цих завдань здійснюється шляхом комплектування бібліотечного фонду вітчизняною та іноземною літературою відповідного профілю; систематизації, каталогізації та організації фондів; створення електронних баз даних; розповсюдження інформації про бібліотечні фонди.
Книжковий фонд бібліотеки нараховує понад 43 000 примірників книг, брошур та аудіовізуальних матеріалів, 15 % із яких – іноземними мовами. Щорічно бібліотека отримує понад 50 найменувань вітчизняних періодичних видань.
Бібліотека має найбільш повні в регіоні фонди вітчизняної та іноземної літератури з питань державного управління, місцевого самоврядування, державної служби та кадрової політики. Бібліотека постійно оновлює свої фонди вітчизняною літературою та отримує видання Світового Банку, Європейського Союзу, НАТО, Інституту відкритого суспільства, мережі інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи.
Систематизація, класифікація та індексування інформаційних матеріалів та документів у бібліотеці здійснюється відповідно до таблиць міжнародної Універсальної десяткової класифікації (УДК).

У бібліотеці створено фонд кандидатських дисертацій, що були захищені в спеціалізованій вченій раді інституту та фонд авторефератів дисертацій, захищених у Національній академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутах та тих, що надсилаються іншими установами й організаціями з усіх регіонів України.
Систему каталогів і картотек бібліотек складають: алфавітний та систематичний каталоги; каталог на літературу іноземними мовами; систематична картотека статей; картотека магістерських робіт; картотека дисертацій, картотека авторефератів дисертацій; картотека періодичних видань та ін. Продовжується робота щодо створення електронної бібліотеки.
Бібліотека працює в режимі читального залу та абонементу. У читальному залі функціонує локальна комп’ютерна мережа, що призначена для роботи користувачів з електронними каталогами і базами даних та для роботи в мережі Інтернет. У читальному залі бібліотеки підключення до мережі Інтернет здійснюється також за технологією Wi-Fi.
У бібліотеці представлені методичні матеріали з питань підготовки контрольних, курсових, дипломних та магістерських робіт слухачів та студентів, які містять вимоги до їх написання та захисту й відповідають за змістом Галузевим стандартам вищої освіти.


Правила організації обслуговування та надання послуг бібліотекою

Правила користування дисертаційним фондом бібліотекиЗ електронним каталогом бібліотеки можна ознайомитися на сайті Національної академії державного управління при Президентові України за посиланням:
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=DRIDU&P21DBN=DRIDU&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Із повнотекстовою базою даних навчальних доробок (навчальними посібниками, підручниками, конспектами лекцій, робочими програмами до навчальних дисциплін тощо) викладачів інституту можна ознайомитися у внутрішній мережі інституту (бібліотека, комп'ютерні класи) за адресою: Мій комп'ютер /exchange$ на "192.168.10.2" /BANK та у корпоративному навчальному середовищі classroom.google.com (режим доступу: - https://drive.google.com/drive/folders/1pQu3iEc2mfGOMZjZzRTK9Ap6YJYoHpWM).Віртуальні виставки

Підручники та навчальні посібники викладачів інституту

2018 рік

2019 рік

Режим роботи бібліотеки

• Понеділок, середа, четвер – 8.00-16.45
• Вівторок – 8.00-18.15
• П’ятниця – 8.00-17.15
• Субота, неділя – вихідні дні.
• Останній день місяця – санітарний день.

Контакти бібліотеки

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29
Начальник відділу Голоха Любов Федорівна (056) 794-57-40
Електронна адреса: goloha@vidr.dp. ua