Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Кафедра економіки та регіональної економічної політики

Кафедра заснована у вересні 2000 р. (наказ № 172-к від 04.09.2000 р.) як результат розділення кафедри економіки та менеджменту на дві самостійні кафедри. Кафедра організована як реакція на потреби уряду для вироблення економічних, правових механізмів регулювання економіки не тільки на державному рівні, а й регіональному.
Місія кафедри – професійна підготовка фахівців сфери публічного управління та бізнесу, що відповідає світовим і національним вимогам до профілю професійної компетенції державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування нового покоління, освічених, цілеспрямованих й творчо налаштованих, здатних формувати й реалізовувати державну та регіональну економічну політику, виконувати управлінські функції на інноваційних засадах.

Завідувач кафедри

Бобровська Олена Юріївна

Бобровська Олена Юріївна, доктор наук з державного управління, професор - завідувач кафедри

Склад кафедри


Навчально-методична та наукова діяльність кафедри

Навчальна робота

На кафедрі організовується та здійснюється у відповідності до затверджених навчальних планів, робочих навчальних програм та кваліфікаційних характеристик випускників і складається з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи слухачів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань, контролю засвоєння ними навчального матеріалу за спеціальностями: "Державне управління", "Державне управління у сфері охорони здоров’я", "Місцеве самоврядування" "Управління проектами", "Менеджмент організацій і адміністрування", на денній, заочній, вечірній та заочно-дистанційній формах навчання. З 2008 р. на кафедрі відкрито спеціалізацію "Регіональне управління та місцеве самоврядування" за спеціальністю 8.15010001 "Державне управління".

Кафедра забезпечує викладання 36 дисциплін, передбачених програмами навчання магістрів, спеціалістів та бакалаврів. З них 15 викладається для слухачів спеціальності "Державне управління", 1 - "Місцеве самоврядування", 2 - "Державне управління у сфері охорони здоров’я", 1 - "Управління проектами", 17 - "Менеджмент організацій". Кафедра також проводить заняття на короткотермінових курсах підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за 5 темами на обласній програмі, а саме: "Економічний аналіз державної політики"; "Фінансова політика держави і фінансовий механізм"; "Стратегія соціально-економічного розвитку України"; "Сучасна інноваційно-інвестиційна політика в Україні"; "Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів".

За 15 років роботи кафедри забезпечено наукове керівництво понад 500 магістерськими та дипломними роботами.

Викладачами кафедри розробляються навчально-методичні комплекси дисциплін - навчальні посібники; опорні конспекти лекцій; методичні вказівки для слухачів та студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт, магістерських та дипломних проектів; методичні матеріали щодо удосконалення системи дидактичного забезпечення навчальних дисциплін, розробки контрольних завдань до семінарських та практичних занять; підготовка індивідуальних семестрових завдань з навчальних дисциплін для самостійної роботи слухачів та студентів; ділові ігри; тести; задачі та інші елементи сучасних освітніх технологій.

Науково-дослідна робота

Важливий період перетворення кафедри у зрілий творчий колектив з високою педагогічною майстерністю та науковим потенціалом пов'язаний з ім'ям доктора економічних наук, професора Людмили Михайлівни Зайцевої, яка очолювала кафедру з моменту її заснування по 2005 р. Розвиток наукового напрямку, започаткованого Зайцевою Л.М., кафедра продовжує і сьогодні. В період 2005 – 2009 рр. кафедрою завідувала учениця Людмили Михайлівни – кандидат економічних наук, доцент Савостенко Тетяна Олександрівна, під керівництвом якої проводилися наукові дослідження у сфері регіонального управління, науково-консультаційна робота, експертно-аналітичний супровід діяльності Головного управління економіки обласної державної адміністрації Дніпропетровської області. У 2009 р. кафедру очолила доктор наук з державного управління, професор Бобровська Олена Юріївна. До напрямків наукової діяльності кафедри додалося дослідження проблемних сфер розбудови державності України, розвитку господарюючих систем, методологія вибору і обґрунтування стратегічних пріоритетних напрямів стабільного розвитку територій та їх системного врядування; соціальна і економічна корпоратизація й кластеризація економіки регіонів і формування гнучких, адаптивних і інноваційних моделей та механізмів управління розвитком територій.

На сьогоднішній день наукова діяльність кафедри спрямована на проблематику державного управління соціально-економічним розвитком України та її адміністративно-територіальних одиниць; розробку концептуальних і методологічних положень удосконалення формування й реалізації державної та регіональної економічної політики; науковий супровід прогнозування та планування соціально-економічного розвитку територій з використанням інструментів кількісного аналізу; формування інноваційних організаційно-правових форм господарювання, технологій та механізмів розвитку територій в умовах глобальних змін; впровадження результатів досліджень в практику державного управління та місцевого самоврядування.

Кафедра щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення», яка дозволяє згенерувати чисельні напрями досліджень в контексті сталого розвитку територій, в якій акумулюються пропозиції і заходи щодо розвитку територій:

Кафедра проводить дослідження з питань управління соціально-економічним розвитком регіонів України. Наукова робота проводиться за темами відповідно до комплексних наукових проектів Академії:

Члени кафедри приймають участь у виконанні науково-дослідних робіт інших наукових колективів за темами:

• «Розроблення підходів та моделей адаптації системи управління місцевим розвитком до стандартів Європейського Союзу» (2009 – 2010 рр.);
• «Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування» (2009 – 2011 рр.);
• «Інноваційні інструменти стратегічного управління розвитком територій» (01.01.2015 – 30.12.2015 рр.).

Науковцями кафедри виконувались науково-дослідні роботи за замовленням Головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Міністерства вугільної промисловості, а також за грантами міжнародного фонду "Відродження".

Починаючи з 2000 р., результати наукових досліджень кафедри знайшли своє відображення в 22 монографіях, 3 підручниках, 21 навчальних та 1 практичному посібниках (12 – з грифом МОНУ), понад 650 наукових статтях у провідних фахових виданнях, апробовані на наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня.

Перелік найбільш вагомих наукових публікацій кафедри

Підготовка висококваліфікованих фахівців

Ведеться підготовка докторантів, аспірантів денної та заочної форм навчання, а також здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління», 25.00.02 «Механізми державного управління», 25.00.04 «Місцеве самоврядування». За період існування на кафедрі захищено 16 дисертацій, в т.ч. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 7 – кандидата наук з державного управління.

Кафедра ЕРЕП

Подальші перспективи роботи кафедри

Подальший розвиток навчальної та наукової діяльності кафедри базується на засадах інноваційності й фундаментальності, інтеграції науки і практики, урахування перспектив регіонального розвитку та конкретних освітніх запитів сучасності, співробітництва з науковими колективами, що займаються аналогічною проблематикою.

Контакти

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кімн. 302
тел. (056) 794-58-21
E-mail: eco@vidr.dp.ua