Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти
<

Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід

Матеріли ІV-го науково-практичного семінару
(21 березня – 24 квітня 2016 року)


Рекомендовано до друку вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
Протокол № 05/193 від 26.05.2016 р.


УДК 35:004

Редакційна колегія:
В. М. Дрешпак (голов. ред.), д.держ.упр, професор,
О. В. Кравцов, к.х.н., доцент,
С. П. Кандзюба,к.т.н., доцент,
М. Г. Ватковська, к.філос.н.,
О. М. Титаренко (відпов. секретар).

Уміщено матеріали з питань: розвитку новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та їх ролі в модернізації публічного управління в умовах інформаційного суспільства в Україні та за кордоном, упровадження та розвитку елементів системи електронного урядування в органах державного управління та місцевого самоврядування України та зарубіжжя, трансформації професійної діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні. Розраховано на фахівців з державного управління та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів, студентів вищих навчальних закладів.

Адреса для листування: itis@vidr.dp.ua.

Матеріали семінару

Вітальне слово Сергія СЕРЬОГІНА, доктора наук з державного управління, професора, директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заслуженого діяча науки і техніки України.

Напрям 1. "Розвиток електронного урядування як складова реформування системи публічного управління".

Напрям 2. "Діяльність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в умовах інформаційного суспільства".

Напрям 3. "Запровадження інструментів електронної демократії: проблеми та шляхи їх вирішення".

Рекомендації науково-практичного семінару.