Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід

Матеріли V-го науково-практичного семінару
(20 березня – 20 квітня 2017 року)Рекомендовано до друку вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
Протокол № 05/205 від 24.05.2017 р.


УДК 35:004

Редакційна колегія:
В. М. Дрешпак (голов. ред.), д.держ.упр, професор,
О. В. Кравцов, к.х.н., доцент,
С. П. Кандзюба,к.т.н., доцент,
М. Г. Ватковська, к.філос.н.,
О. М. Титаренко (відпов. секретар).

Уміщено матеріали з питань: упровадження елементів системи електронного урядування в органах державного управління та місцевого самоврядування, висвітлення підходів до модернізації системи інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, оприлюднення результатів наукових досліджень щодо тенденцій розвитку новітніх інформаційно-комунікаційних технології як інструмента модернізації публічного управління в Україні, узагальнення вітчизняного та світового досвіду впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності державних та муніципальних інституцій.

Адреса для листування: itis@vidr.dp.ua.

Матеріали семінару

Вступне слово Сергія СЕРЬОГІНА, доктора наук з державного управління, професора, директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заслуженого діяча науки і техніки України.

Напрям 1. Розвиток інфраструктури електронного урядування на різних рівнях публічного управління: досвід і сучасні тенденції.

Напрям 2. Інформатизація органів державної влади та місцевого самоврядування як фактор модернізації адміністративних процесів.

Напрям 3. Упровадження електронних сервісів органів публічної влади на різних рівнях: можливості та перешкоди.

Напрям 4. Запровадження технологій електронної демократії в Україні та за рубежем: кращі практики та нові перспективи.