Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Аспірантура

В 1998 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут) було відкрито докторантуру та аспірантуру для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі державного управління. Координацію діяльності аспірантури та докторантури інституту здійснює відділ з координації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів, який складається з таких працівників:

З часу заснування аспірантури і докторантури інституту її випускниками успішно захищені 22 докторські та 105 кандидатських дисертацій.

Наказом МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 4 липня 2016 р. № 771 розширено провадження Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями:
073 «Менеджмент» (ліцензійний обсяг – 9 осіб) ;
281 «Публічне управління та адміністрування» (ліцензійний обсяг – 25 осіб).

З січня 2004 р. по вересень 2015 р. в інституті діяла спеціалізована вчена рада К 08.866.01. За цей час в ній було захищено 110 кандидатських дисертацій, з яких 80 були підготовлені аспірантами або здобувачами інституту.

Наказом МОН України від 16 травня 2016 р. № 515 в інституті утворена спеціалізована вчена рада Д 08.866.01, яка прийматиме до захисту кандидатські та докторські дисертації в галузі знань «Державне управління» за спеціальностями: 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.03 – державна служба; 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Нові спеціалізовані вчені ради, сформовані та акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), почнуть функціонувати з 1 січня 2019 р. і прийматимуть до захисту дисертації аспірантів, які пройшли підготовку відповідно до нового «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року за № 261.

За довідками звертатися до відділу з координації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів:
49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, к. 105,
тел. (056) 794-58-31, e-mail: o.v.tynkovan@vidr.dp.ua

Підготовка докторів філософії

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Освітньо-наукові програми

Інформація про прийом

Після успішного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді, здобувачу присвоюється відповідний науковий ступінь.

Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється у тісній співпраці з кафедрами інституту:

Інформація про атестацію