Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Доступ до електронних наукових баз даних Scopus, Web of Science та Springer Link

Шановні науковці, викладачі та здобувачі вищої освіти!
З метою інтеграції української науки у європейський і світовий дослідницький простір та відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 27.02.2019 р. №269 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0463-19) Дніпропетровський регіональний інститут державного управління отримав доступ до електронних наукових баз даних Scopus, Web of Science та Springer Link.
Доступ до електронних наукових баз даних Scopus, Web of Science та Springer Link забезпечує Державна науково-технічна бібліотека України (https://dntb.gov.ua)за рахунок коштів державного бюджету.
Доступ до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та Springer Link дійсний до 31 травня 2020 року.
Запрошуємо вас скористатися електронними науковими базами даних під час досліджень та підготовки наукових публікацій.
Доступ до ресурсів можливий з усіх комп’ютерів внутрішньої мережі Інституту.
Консультації щодо роботи з електронними науковими базами даних Scopus, Web of Science та Springer Link ви можете отримати у відділі з координації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів.

Scopus – реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості наукових статей.
РубрикаторScopus (ASJC) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання. Розробником та власником Sci Verse Scopus є видавнича корпорація Elsevier.

Доступ до Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Платформа Web of Science є власністю компанії Clarivate Analytics. На сьогодні на платформі Web of Science розташовано 15 баз даних, що створюються як компанією Clarivate Analytics так і її партнерами. Загалом на платформі індексується більше 33 тисяч видань, з 1864 року, з усіх дисциплін.
Основною частиною колекції є наукометрична база даних Web of Science Core Collection (WoSCC), яка складається з індексів наукового цитування періодичних видань з природничих і технічних наук – Science Citation Index Expanded (SCIE), з суспільних – Social Sciences Citation Index (SSCI) та з гуманітарних – Artand Humanities Citation Indeх (AHCI). З 2015 року WoSCC розширена мультидисциплінарним індексом Emerging Source Citation Index (ESCI) архів поглиблюється до 2005 року. Також в WoSCC представлено індекси цитувань кращих конференцій Conference Proceedings Citation Index (CPCI) та монографії Book Citation Index (BkCI) і двох хімічних індексів: Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) та Index Chemicus (IC).

Доступ до Web of Science
http://webofscience.com

Доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link, а саме:
• журналів Springer 1997-2020 рр.;
• електронних книг Springer 2017 р.
Усі передплачені 9662 назви книг доступні.

Доступ до SpringerLink
https://link.springer.com/

 

Науково-дослідна робота

Відділ з координації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів

Наукова діяльність інституту спрямована на розробку власної інтелектуальної продукції, зокрема у сфері надання консультативно-дорадчих послуг органам державної влади та місцевого самоврядування, на вдосконалення теоретичної і прикладної бази викладання основних дисциплін магістерської програми за спеціальністю „Публічне управління та адміністрування”, програм перепідготовки кадрів державної служби на короткотермінових курсах та тематичних семінарах Центру підвищення кваліфікації. Під час виконання наукових та науково-дослідних робіт колектив інституту також мав на меті сприяти реалізації завдань, викладених у щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України, ініціатив Президента України з підготовки та здійснення адміністративної і політичної реформ.

Особливу увагу колектив інституту приділяє темам, які відповідають пріоритетним напрямам діяльності Національної академії, а саме:

Результати наукових та науково-дослідних робіт викладені в монографіях, навчальних і навчально-методичних посібниках, наукових статтях, доповідях та тезах конференцій. До наукової роботи в тимчасових творчих колективах також залучаються слухачі денного відділення, фахівці-практики, науковці з інших наукових та освітніх установ України.

У наукових дослідженнях викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та слухачів Інституту розробляються актуальні проблеми публічного управління та адміністрування, місцевого самоврядування, кадрового менеджменту, економічної теорії, менеджменту, політичної науки, соціології та мовознавства.

Основними сферами впровадження результатів діяльності науковців Інституту є:

Актуальні науково-дослідні роботи інституту

На цей час науково-педагогічні працівники Інституту продовжують наукові дослідження за напрямами, які відповідають специфіці діяльності кафедр Інституту та пріоритетним напрямам діяльності Національної академії державного управління при Президентові України, а саме:
– обґрунтування теоретичних основ формування кадрової політики у сфері державної служби, розкриття особливостей її формування й реалізації та розробки на цій основі рекомендацій і пропозицій щодо її удосконалення в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів;
– наукове обґрунтування концепції менеджмент-орієнтованого підходу щодо адаптації традиційного управління на місцевому рівні в Україні до стандартів управлінської діяльності Європейського Союзу й формування на цій основі комплексів науково-навчальних матеріалів для підготовки й підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
– наукове обґрунтування концепції управління інноваційним розвитком на місцевому та регіональному рівнях, розроблення відповідних управлінських підходів та моделей, дослідження процесів забезпечення сталого розвитку в Україні, запровадження антикризових технологій до управління інноваційним розвитком;
– дослідження сутності, основних принципів та шляхів формування і розвитку європейського адміністративного простору, процесу європеїзації систем державного управління держав-членів, а також його впливу на публічне адміністрування в Україні, шляхом аналізу відповідного досвіду Європейського Союзу та змін і реформ, що відбуваються під час процесу європейської інтеграції України;
– обґрунтування теоретико-методологічних положень щодо управління персоналом публічної влади на сучасному етапі українського державотворення; дослідження сучасних підходів до світоглядного визначення та розробка практичних рекомендацій щодо функціонального призначення професійної служби в органах державної влади та місцевого самоврядування, визначення напрямів подальшого розвитку державної служби України крізь призму світоглядних трансформацій в суспільстві;
– поглиблення теоретичних засад, методологічних положень та практичних рекомендацій щодо організації і запровадження інформаційного забезпечення регіонального і муніципального державного менеджменту.